နိယာမဟူသည် သဘာဝဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်၊ ဖြစ်မြဲသဘောတရားကို ခေါ်ပါသည်။ အခြေခံသဘောတရား။