နိုင်ငံတော်သီချင်း

နိုင်ငံ သို့မဟုတ် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအား ကိုယ်စားပြုသော သီချင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်း အတွက် ကမ္ဘာမကျေ ကို ကြည့်ပါ။

နိုင်ငံတော်သီချင်း သည် နိုင်ငံတစ်ခုခုမှ တရားဝင် အမျိုးသားသီချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော သီချင်း ဖြစ်သည်။