နိုင်ငံရေးသမား

နိုင်ငံရေး + သမား = နိုင်ငံရေးသမား။ သမား = ကုစားသူ၊ကျွမ်းကျင်သူ၊တတ်သိနားလည်သူ။

နိုင်ငံရေးသမားဆိုသည်မှာ နိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ အမျိုးသားရေး နှင့်ပါတီ အကျိုးစီးပွားအတွက် ၊ ကိုယ်စွမ်း၊ ညဏ်စွမ်းဖြင့် ပါဝင် ဆောင်ရွက်သူကိုခေါ်သည်။