နီးခပ်ပုမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး

နီးခပ်ပုမြို့ (新冠町 နီးခပ်ပုချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဟော့ကိုင်းဒိုးခရိုင်ဟိဒခခရိုင်ခွဲ တွင် တည်ရှိသည်။

စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၅၈၅.၈၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်