အနားတစ်ဖက်အလျား ၅cmရှိသော စတုရန်းတစ်ခု၏ ဧရိယာသည် ၅cm.၅cm ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် စတုရန်းတစ်ခု၏ ဧရိယာသည် ၂၅cm ဖြစ်လျှင် ယင်း စတုရန်း၏ အနားတစ်ဖက်သည် ၅cm ရှိ၏။ ဤတွင် တစ်ဖက်အလျား ၅cm သည် ဧရိယာ ၂၅cmနှစ်ထပ်ကိန်းရင်း ဖြစ်သည်။[၁]

x ၏ နှစ်ထပ်ကိန်းရင်း။

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. Gel'fand, p. 120 Archived 2016-09-02 at the Wayback Machine.