အရိုးမဲ့ တွားသွားသတ္တဝါဖြစ်သည်။ ရေစပ်နားတွင်နေတတ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ငှက်အမျိုးမျိုးတို့၏အစာ ဖြစ်သည်။