ပညာရပ်တစ်ခုခုတွင် စာတွေ့လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်သော သင်ကြားသော ဗဟုသုတများသောပညာရှင်၊ ဆိုင်ရာစာတမ်းများ သုတေသန ဆောင်းပါးများရေးသား ပြုစုရေးသားသောကျွမ်းကျင်တတ်သိသော ဆရာ ကို ပညာရှင် ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ အားကစားဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ခံပညာရပ်ဖြစ်စေ၊ ပညာရေးဖြစ်စေ စာတွေ့လက်တွေ့ စနစ်တကျ အထူးကျွမ်းကျင်သူ(expert and specialist) ဖြစ်သည်။