ပန်းကန်ပြား

အစားအစာများ သုံးဆောင်ရန် အဓိကပြုထားသောအရာ

ပန်းကန်ပြား သည် အစားအစာ ပြင်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပန်းကန်ပြားထဲသို့ အစားအစာများကို ထည့်ကာ စားသောက်ရန်၊ အစားအစာများကို ပြင်ဆင်ရန် အသုံးပြုကြသည်။

Pulao Mangsho, a traditional Indian pulao dish from West Bengal, India, with condiments and yogurt.
A Chinese rice dish on a plate.

ကိုးကားပြင်ဆင်