ဖုတဒဘူတာ (二田駅 ဖုတဒ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအခိတခရိုင်ခတဂမိမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်