ဖုရိဂန (振り仮名) သည် ဂျပန်ဘာသာစကားဖတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရေးသားဖော်ပြကြသည့် ခနစကားလုံး အသေးလေးများ ဖြစ်သည်။ ခန်ဂျအက္ခရာ သို့မဟုတ် အခြားအက္ခရာတစ်ခု၏ အသံထွက်ကို ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖုရိဂနကို ယောမိဂန (読み仮名) သို့မဟုတ် ရုဘိ (ルビ)ဟုလည်း သိကြသည်။ ယခုလက်ရှိ ဂျပန်စာရေးရာတွင် အသုံးနည်းသည့် ခန်ဂျိများကို ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြရန်၊ စံနှုန်းမရှိသည့် သို့မဟုတ် ရောထွေးစေနိုင်သည့် ခန်ဂျိများကို ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြရန်၊ ကလေးများ သို့မဟုတ် လေ့လာသူများ အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ဖုရိဂနကို အသုံးပြုသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လွန် မတိုင်မီက အက္ခရာများကို ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြသည်။

A des­crip­tion of a Volta bat­tery in In­tro­duc­tion to Chem­istry (Seimi Kaisō) by Udagawa Yōan, published in 1840.

ဖုရိဂနကို ခတခနဖြင့် ရေးသော်လည်း ဟိရဂနဖြင့် အများဆုံး ရေးသားလေ့ ရှိကြသည်။ ဒေါင်လိုက်ရေးသားသည့်စနစ် (tategaki, တတဲဂခိ) တွင် ဖုရိဂနကို စာသား၏ ယာဘကါတွင်ထားကာ ရေးလေ့ရှိသည်။ အလျားလိုက်ရေးသားသည့်စနစ် (yokogaki, ယောခိုဂခိ) တွင် စာကြောင်း၏ အပေါ်ဘက်တွင် ထားကာ ရေးကြသည်။ အောက်ပါပုံအတိုင်း ဖြစ်သည်။


ဤဥပမာများသည် "ခန်ဂျိ" ဟူသည့် စကားလုံးကို စာလုံးပေါင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤစကားလုံးတွင် ခန်ဂျိအက္ခရာ နှစ်ခု(漢ခန် နှင့် 字 ဂျိ) ပါဝင်သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်