ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

ဖုရှိယဘူတာ (伏 屋 駅 ဖုရှိယ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအအိချိခရိုင်နဂိုယမြို့၊ နခဂါဝါရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်