ဖေဖော်ဝါရီ

Julian နှင့် Gregorian ပြက္ခဒိန်များတွင် ဒုတိယလ

ဖေဖော်ဝါရီသည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏ ဒုတိယလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များ ပြင်ဆင်ရန်