ရူပဗေဒတွင် ဖော့ဂုဏ် (buoyancy) သို့မဟုတ် upthrust သည် အရည်၏ အထက်သို့ပင့်သည့်အားဖြစ်သည်။ ဖော့ဂုဏ်သည် နစ်မြုပ်သည့် အရာဝတ္ထု၏အလေးချိန်နှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ အရည်၏ အောက်ခြေရှိဖိအားသည် အထက်ရှိဖိအားထက် များသည်။ ထို့အတူပင် အရာဝတ္ထု၏ အောက်ခြေရှိ ဖိအားသည် အထက်ရှိ ဖိအားထက် ပိုများသည်။ ထို ဖိအားသည် အရာဝတ္ထုပေါ်သက်ရောက်သည့် အထက်သို့ပင့်အားရလဒ်ကို ခြားနားစေသည်။

ဖော့ဂုဏ် ရှိအားများ။ အရာဝတ္ထုသည် အရည်တွင်ပေါလောပေါ်နေသည်ဟု ယူဆပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အထက်သို့ပင့်အားသည့် အောက်သို့အားနှင့် ညီမျှသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်