ဗိဿနိုးနှင့် မိဖုရား သီရိဒေဝီ (လခလျှမီး) သည် နဂါးပေါ်မှာထိုင်နေသည်။

ဗိဿနိုးသည် ဟိန္ဒူဘာသာ၏ လောကထိန်းသိမ်းသည့် နတ်ဒေဝတစ်ပါးဖြစ်သည်။