ဗီဇာ (လက်ငင်း)သည် ဗီဇာကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည့် လက်ငင်းငွေပေးခြေ ထုတ်ယူနိုင်သည့် ငွေကြေးကဒ်ပြားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။