ဗီဇာ (အကြွေး)သည် ဗီဇာကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည့် ကြိုတင်ချီးယူ နိုင်သည့် ငွေကြေးကဒ်ပြားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။