ဗီဒီယိုဆိုသည်မှာ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဖြင့် အသံနှင့် အရုပ်တို့ကို ကူးယူ၍ ပြန်လည်ပြသပေးနိုင်သော နည်းပညာကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရိုက်ကူးခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း စသည့်တို့လည်း ပါဝင်သည်။ ဗီဒီယိုနည်းပညာသည် မြောက်မြားစွာသော ဓာတ်ပုံများကို ဖမ်းယူထားပြီး ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ချိန်တွင် လှုပ်ရှားနေသော အရုပ်ရှင်များဖြစ် ပြသနိုင်သည်။