(၁) ရက်ပြင်ဆင်

(၂) ရက်ပြင်ဆင်

(၃) ရက်ပြင်ဆင်

(၄) ရက်ပြင်ဆင်

(၅) ရက်ပြင်ဆင်

(၆) ရက်ပြင်ဆင်

(၇) ရက်ပြင်ဆင်

(၈) ရက်ပြင်ဆင်

(၉) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၀) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၁) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၂) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၃) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၄) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၅) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၆) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၇) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၈) ရက်ပြင်ဆင်

(၁၉) ရက်ပြင်ဆင်

(၂၀) ရက်ပြင်ဆင်

(၂၁) ရက်ပြင်ဆင်

(၂၂) ရက်ပြင်ဆင်

(၂၃) ရက်ပြင်ဆင်

(၂၄) ရက်ပြင်ဆင်

(၂၅) ရက်ပြင်ဆင်

(၂၆) ရက်ပြင်ဆင်

(၂၇) ရက်ပြင်ဆင်

  • ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် မဲဆန္ဒနယ် ၄၄၇ နယ်၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ၃၉၂ နယ်၌ အနိုင် ရရှိခဲ့သည်။ အဖွဲ့ချုပ်သည် တနိုင်ငံလုံးတွင် မဲဆန္ဒနယ် ၄၈၅ နေရာ၌ ၃၉၂ နေရာ အနိုင်ရရှိသောကြောင့် ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။

(၂၈) ရက်ပြင်ဆင်

(၂၉) ရက်ပြင်ဆင်

(၃၀) ရက်ပြင်ဆင်

(၃၁) ရက်ပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်