မဟာမိတ် ဆိုသည်မှာ လူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံများအကြား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် အကျိုးကျေးဇူးရရှိရန် သို့မဟုတ် တူညီသော ရည်ရွယ်ချက် ထမြောက်အောင်မြင်စေရန် အတူတကွ ပူးပေါင်းထားသော ဆက်ဆံရေး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်၊ စစ်ရေးမဟာမိတ်၊ စီးပွားရေးမဟာမိတ် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

မဟာမိတ်နေ့ရက်၊ မေ ၁၉၁၇

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန် ပြင်ဆင်ရန်