မာဃနက္ခတ် မှာ သံကောက်သဏ္ဌာန် လေးလုံးရှိသည်။ ထိုနက္ခတ်ကို ပီတရာနတ်မင်း အစိုးရကြောင်း ဆိုသည်။ ဤနက္ခတ်သည် ချိန်တာရာနှင့် ယှဉ်၍ သွား၏။


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်