မိဆဆမြို့၊ တော့တိုရိ

Pau Cin Hau ADD ARTICLE DESCRIPTION Pau Cin Hau is the founder and the name of a religion followed by some Tedim, Hakha in Chin state and Kale in Sagaing division in the north-western part of Burma. Pau Cin Hau was born in the Tedim (Tiddim) in 1859

မိဆဆမြို့ (三朝町 မိဆဆ −ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတော့တိုရိခရိုင်၊ တိုးဟခုတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၆၄၀၇ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၂၇.၄ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၂၃၃.၄၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်