မိန်းဖရိန် ကွန်ပျူတာဟူသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းကြီးများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည့်ကွန်ပျုတာများဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ကြီးမားသော ကွန်ပျူတာများကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူတို႔ပမာဏသည္ေဒတာအမ်ညႀကီးကို သိမ္းတည္းေပးႏိုင္ေပသည္