မိဟမမြို့ (美浜町 မိဟမ − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအအိချိခရိုင်ချိတတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၂၄၃၀၆ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၅၂၆ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၄၆.၃၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်