ဟိရဂန တွင် み သို့မဟုတ် ခတခန တွင် ミ  (ရောမအက္ခရာ mi ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းmi
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal m-
(ま行 ma-gyō)
Mi
みい, みぃ
みー, み~
ミイ, ミィ
ミー, ミ~
Addition yōon my-
(みゃ行 mya-gyō)
Mya みゃ ミャ
Myā みゃあ
みゃー, みゃ~
ミャア
ミャー, ミャ~
Myu みゅ ミュ
Myū みゅう
みゅー, みゅ~
ミュウ
ミュー, ミュ~
Myo みょ ミョ
Myō みょう
みょお
みょー, みょ~
ミョウ
ミョオ
ミョー, ミョ~
Other additional forms
Form (my-)
Rōmaji Hiragana Katakana
Mye みぇ ミェ

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing み
 
Stroke order in writing ミ
 
Stroke order in writing み
 
Stroke order in writing ミ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
み / ミ in Japanese Braille M + Yōon braille
み / ミ
mi
みい / ミー
みゃ / ミャ
mya
みゃあ / ミャー
myā
みゅ / ミュ
myu
みゅう / ミュー
myū
みょ / ミョ
myo
みょう / ミョー
myō
                         

   

ကိုးကားပြင်ဆင်