မျှော်စင်ဆိုသည်မှာ အဝေးသို့လှမ်းကြည့်ရန် အဆောက်အအုံ အမြင့်ကို ခေါ်ဆိုသည်ဟု အဘိဓာန်တွင် ပါရှိလေသည်။

မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ
မြန်မာ ဝစ်ရှင်နရီ တွင် ဤစကားလုံးအတွက်
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိသည် -

ကိုးကားပြင်ဆင်