မြေတိုင်းပုံနှိပ်ဌာန

မြေစာရင်း၊ မြေတိုင်းနှင့် ပုံနှိပ်ဌာနခွဲ သည် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်း ဦးစီးဌာန၏ လက်အောက်ရှိ ဌာနခွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ပေါ်ပေါက်လာပုံပြင်ဆင်

မြေတိုင်းတာခြင်းနှင့် မြေပုံထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ခေတ်မီတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး ဝန်ကြီး၏ညွှန်ကြားချက်အရ "မြေတိုင်း၊ ပုံထုတ်နှင့် ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ" အမည်ဖြင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ် မေလမှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့မှစတင်၍ အစိုးရအဖွဲ့မှ တရားဝင် အတည်ပြုထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ "မြေစာရင်း၊ မြေတိုင်းနှင့် ပုံနှိပ်ဌာနခွဲ" အမည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ ယခင်စီမံရေးရာ ဌာနခွဲအောက်ရှိ ပုံနှိပ်စက်ဌာနစုကို လွှဲပြောင်းယူခဲ့ပြီး လ.သ.ခ ဌာနစုကို ကြေးတိုင်နှင့် စီမံကိန်းဌာနခွဲ လွဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအရ (၁) မြေစာရင်းနှင့် မြေတိုင်းဌာနစု (၂) ပုံနှိပ်စက်နှင့် မြေပုံထုတ်ဌာနစုဟူ၍ ဌာနစု (၂) ခုရှိသည်။

ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသောလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်ချက်(၆)ရပ်အနက် မြေကြီး၊ မြေပုံ မှန်ကန်ရေးနှင့် မြေတိုင်းတာ၍ မြေပုံများပြည့်စုံစွာထားရှိရေး လမ်းညွှန်ချက် နှစ်ရပ်ကို အကောင် အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များပြင်ဆင်

  1. မြေတိုင်းတာခြင်း၊
  2. မြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့် မြေပုံထုတ်လုပ်ခြင်း၊
  3. နှစ်စဉ်မြေတိုင်းအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း
  4. အမြဲအမိန့်(၁၁၆)အရ မြေကြီး၊မြေပုံနှင့် မြေစာရင်းမှန်ကန်ရေးလုပ်ငန်းများအားစီမံခြင်း၊ အစီအစဉ် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  5. ခေတ်မီမြေတိုင်းတာခြင်းစနစ်၊ GIS စနစ်၊ Remote Sensing စနစ်၊ Database စနစ်များ တိုးတက်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်း