အမျိုးသမီးများ၏ ရာသီလာခြင်းသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ကွာခြားသည်။ အများစုသည် ၂၈ ရက်ခြား ရာသီလာတတ်ပြီး အချို့မှာ ၂၀ ရက် မှ ၄၅ ရက်ထိကြာတတ်သည်များလည်း ရှိသည်။

ရာသီလားခြင်း.tif

ကိုးကားပြင်ဆင်