ရိဖုမြို့ (利府町 ရိဖုချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိယဂိခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်