ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ ro ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းro
hiragana origin
katakana origin

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်