ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ re ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းre
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal r-
(ら行 ra-gyō)
re
rei
ree
れい, れぃ
れえ, れぇ
れー
レイ, レィ
レエ, レェ
レー

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing れ
 
Stroke order in writing レ
 
Stroke order in writing れ
 
Stroke order in writing レ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER RE KATAKANA LETTER RE HALFWIDTH KATAKANA LETTER RE KATAKANA LETTER SMALL RE
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12428 U+308C 12524 U+30EC 65434 U+FF9A 12798 U+31FE
UTF-8 0 0 140 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 8C 0 0 172 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 AC 0 0 154 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 9A 0 0 190 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 BE
Numeric character reference れ れ レ レ レ レ ㇾ ㇾ
Shift JIS 130 234 82 EA 131 140 83 8C 218 DA
  • Braille
れ / レ in Japanese Braille
れ / レ
re
れい / レー
/rei
    

 

ကိုးကားပြင်ဆင်