ရှင်းအွန်းဆန်း၊ ဟယေားဂိုး

ရှင်းအွန်းဆန်း (新温泉町 ရှင်းအွန်းဆန်း − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဟယေားဂိုးခရိုင်၊ မိခတတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၅၅၃၉ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၂၄၁.၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်