ရှိချိခရှိခုမြို့၊ မိယဂိ

ရှိချိခရှိခုမြို့ (七ヶ宿町 ရှိချိခရှခု − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိယဂိခရိုင်၊ ခတ်တတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၄၆၂ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၅.၅၆ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်းဧရိယာသည် ၃၆၃.၀၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်