ရှိဘတမြို့၊ မိယဂိ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုဟိုကုရှိ မြို့

ရှိဘတမြို့ (柴田町 ရှိဘတ − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိယဂိခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၃၈၀၃၇ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၇၀၄ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်းဧရိယာသည် ၅၄.၀၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်