ရှိမမိုတိုမြို့၊ အိုဆာကာ

ရှိမမိုတိုမြို့ (島本町 ရှိမမိုတို − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၂၉၉၇၀ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၈၀၀ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၁၆.၇၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်