ရှိရဟမမြို့၊ ဝါခါယာမ

ရှိရဟမမြို့ (白浜町 ရှိရဟမ − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဝါခါယာမခရိုင်၊ နိရှိမုရိုတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၂၃၃၂၅ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၁၆.၀၂ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၂၀၁.၀၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်