ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် si ဖြင့် မှတ်သားသည်၊ အသံထွက် ) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် 之 အရင်းခံကာ ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းshi, si
translit. with dakutenji, zi
hiragana origin
katakana origin
ခန စာလုံးပေါင်း新聞のシ
(Shinbun no "shi")

ဤခနသည် ဒက်တန်ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒက်တန်နှင့် ပေါင်းစပ်ပါက ဟိရဂနတွင် ဖြစ်လာသည်။ ခတခနတွင် ဖြစ်လာသည်။ ရောမပုံစံ zi ဟု မှတ်သားကြသည်။ (စကားလုံးများ၏ အလယ်တွင် ဖြစ်ပါက [d͡ʑ i]or [ʑi] ဟု အသံထွက်သည်။)

ဤအက္ခရာကို ဒက်တန်ပေါင်းထည့်သည့်အခါ di အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော် ကို ဒက်တန်တင်သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် ခြားနားသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် အာလာဒင် (Aladdin) ကို アラジンဟု ရေးပြီး ရေဒီယို (radio) ကို ラジオဟု ရေးသည်။

အအိနုဘာသာစကားတွင် シ ကို ʃi အသံကို ဖော်ပြရန် သုံး၏။ ၎င်းကို အသေးပုံစံ ㇱ ဟုလည်း ရေးသားနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးအသံကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ c ဟု အသံထွက်သည်။

Form ရိုမဂျိ ဟိရဂန ခတခန
normal sh/s- alone
(さ行 sa-gyō)
final sh (s)
shi (si)
shii (sii)
shī (), shih (sih)
 

しい, しぃ
しー


シイ, シィ
シー
sh/(s)- and yōon
(しゃ行 sha-gyō)
sha (sa)
shaa (saa)
shah (sah)
shā ()
しゃ
しゃあ
 
しゃー
シャ
シャア
シャㇵ
シャー
shu (su)
shuu (suu)
shū (), shuh (suh)
しゅ
しゅう
しゅー
シュ
シュウ
シュー
she (se)
shee (see)
shē (), sheh (seh)
しぇ
しぇう
しぇー
シェ
シェウ
シェー
sho (so)
shou (sou)
shoo (soo)
shō (), shoh (soh)
しょ
しょう
しょお
しょー
ショ
ショウ
ショオ
ショー
with dakuten j/(d)/z- alone
(ザ行 za-gyō)
final -j (-d), -z
ji (di), zi
jii (dii), zii
(), , jih (dih), zih
 

じい, じぃ
じー
 

ジイ, ジィ
ジー
j/(d)/z- and yōon
(じゃ行 ja-gyō)
ja (da), za
jaa (daa), zaa
(), , jah (dah), zah
じゃ
じゃあ
じゃー
ジャ
ジャア
ジャー
ju (du), zu
juu (duu), zuu
(), , juh (duh), zuh
じゅ
じゅう
じゅー
ジュ
ジュウ
ジュー
je (de), ze
jee (dee), zee
(), , jeh (deh), zeh
じぇ
じぇう
じぇー
ジェ
ジェウ
ジェー
jo (do), zo
jou (dou), zou
joo (doo), zoo
(), , joh (doh), zoh
じょ
じょう
じょお
じょー
ジョ
ジョウ
ジョオ
ジョー
Other additional forms
Romaji Hiragana Katakana
shyi しぃ シィ

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing し
 
Stroke order in writing シ
 
Stroke order in writing Hiragana し
 
Stroke order in writing Katakana シ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
し / シ in Japanese Braille Sh/J + Yōon braille
し / シ
shi
じ / ジ
ji
しい / シー
shī
じい / ジー
しゃ / シャ
sha
じゃ / ジャ
ja
しゃあ / シャー
shā
じゃあ / ジャー
                         
Sh/J + Yōon braille
しゅ / シュ
shu
じゅ / ジュ
ju
しゅう / シュー
shū
じゅう / ジュー
しょ / ショ
sho
じょ / ジョ
jo
しょう / ショー
shō
じょう / ジョー
                           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်