ရှီးနင်မြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံချင်းဟိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။

သမိုင်းကြောင်း ပြင်ဆင်ရန်

ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ရာသီဥတု ပြင်ဆင်ရန်


အုပ်ချုပ်ရေး ပြင်ဆင်ရန်


စီးပွားရေး ပြင်ဆင်ရန်


လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများ ပြင်ဆင်ရန်


ယဉ်ကျေးမှု ပြင်ဆင်ရန်


ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ရန်


သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ရန်


ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ရန်


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်