ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ ra ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းra, la
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal r-
(ら行 ra-gyō)
Ra, La
Rā, Lā らあ, らぁ
らー, ら~
ラア, ラァ
ラー, ラ~

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing ら
 
Stroke order in writing ラ
 
Stroke order in writing ら
 
Stroke order in writing ラ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER RA KATAKANA LETTER RA HALFWIDTH KATAKANA LETTER RA KATAKANA LETTER SMALL RA
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12425 U+3089 12521 U+30E9 65431 U+FF97 12795 U+31FB
UTF-8 0 0 137 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 89 0 0 169 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 A9 0 0 151 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 97 0 0 187 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 BB
Numeric character reference ら ら ラ ラ ラ ラ ㇻ ㇻ
Shift JIS 130 231 82 E7 131 137 83 89 215 D7
  • Braille
ら / ラ in Japanese Braille
ら / ラ
ra
らあ / ラー
Other kana based on Braille
りゃ / リャ
rya
りゃあ / リャー
ryā
           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်