ဤဆောင်းပါးသည် မြန်မာအက္ခရာ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အခြား အသုံးအနှုန်းများ အတွက် လ (သံတူကြောင်းကွဲ) ကို ကြည့်ပါ။

သည် မြန်မာဗျည်းအက္ခရာ ၃၃ လုံးအနက် နှစ်ဆယ့်ရှစ်လုံးမြောက် ဗျည်းအက္ခရာ ဖြစ်သည်။

မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ
မြန်မာ ဝစ်ရှင်နရီ တွင် ဤစကားလုံးအတွက်
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိသည် -