လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း

လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း (Paramilitary)