လိုအပ်လျင် ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ရုပ်သံ

လိုအပ်လျင် ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဗွီဒီယို( Video on Demand (VOD)) သို့ လိုအပ်လျင် ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ရုပ် နှင့် အသံ (Audio and Video on Demand (AVOD))၊ လူအများ ကြည့်ရှုနားဆင်လိုသော အချိန်တွင် ကြိုက်ရာ ရုပ်သံများကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ အိုင်ပီတီဗွီ နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက် နှင့် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများဆီသို့ တိုက်ရိုက် ချိတ်သွယ်ပေးထားသည်။