လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှု

အိုင်စီစီ

လူအမြာက်အများကို ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်မှုဆိုသည်မှာ လူသတ်မှုများ၊ လူမျိုးတုန်းအောင် သတ်ဖြတ်မှုများ၊ လူများကို အတင်းအကြပ် ရွှေ့ပြောင်းမှုများ၊ လူများကို ကျွန်ပြုမှုများ စသည်တို့ကို စနစ်တကျနှင့် အကျယ် အပြန့် ပြုမူသူများကို တင်သောစွဲချက်များ။ [၁]

ရဝမ်ဒါ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအတွင်း အလောင်းများ