သင်သည် စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် သင်တင်သွင်းလိုက်သော အချက်အလက်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားနေရာများရှိ ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းအား သဘောတူညီသည်ဟု မှတ်ယူသည်။ ကောက်ယူရရှိသော အချက်အလက်များသည် သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပြီး သင့်အကောင့်နှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်နေမည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဤစစ်တမ်း၏ ရလဒ်များကို အမည်မဖော်ဘဲသော်လည်းကောင်း၊ အားလုံးခြုံငုံ၍သော်လည်းကောင်း အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကောင်း ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။