သတင်း

လြတ္လပ္ေသာ စာနယ္ဇင္း

သတင်း ဆိုသည်မှာ ကြားသိအပ်သော အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာကို ဆိုလိုသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်

  • မြန်မာအဘိဓာန်