သတ္တဘိသျှနက္ခတ် မှာ ဆုံကြီးသဏ္ဌာန် ခြောက်လုံးရှိသည်။ တနည်း မှန်ကူနှင့် တူ၏။ ထိုနက္ခတ်ကို ဝရုဏာနတ်မင်း အစိုးရကြောင်း ဆိုသည်။ သတ္တဘိသျှနက္ခတ် မှာ ဆုံကြီးသဏ္ဌာန် ခြောက်လုံးရှိသည်။ တနည်း မှန်ကူနှင့် တူ၏။ ထိုနက္ခတ်ကို ဝရုဏာနတ်မင်း အစိုးရကြောင်း ဆိုသည်။


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်