သုဝဏ္ဏ ဘူမိ ခေါ် သထုံ မင်းဆက်များ မှာ -

 1. သူရိယစန္ဒာ (သီဟသုဓမ္မာရာဇာ)= မိဖုရား-ဗန္ခဒေဝီ၊ နန်းစံသက်-၄၂ နှစ်၊ နတ်ရွာစံသက်-၆၂ နှစ်၊
 2. သီရိဓမ္မာသောက = မိဖုရား-သန္တီမိတြာဒေဝီ၊ နန်းစံသက်-၄၅ နှစ်၊ နတ်ရွာစံသက်-၈ဝ နှစ်၊
 3. ဓမ္မပါလ (ဓမ္မဿီ)= မိဖုရား-သိရီဒေဝီ၊ နန်းစံသက်- ၃၅ နှစ်၊ နတ်ရွာစံသက်-၆၀ နှစ်၊
 4. သုဝဏ္ဏရာဇာ (ဓမ္မဒဇ္ဇရာဇာ)=မိဖုရား-သုဝဏ္ဏဒေဝီ၊ နန်းစံသက်- ၃၈ နှစ်၊ နတ်ရွာစံသက်-၅၉ နှစ်၊
 5. အင်္ကုရ (အင်္ကုရရာဇာ)=မိဖုရား-နန္ဒာဒေဝီ၊ ၂ဝ နှစ် ၄ဝ နှစ်၊
 6. ဥပဒေဝရာဇာ (ဗလဒေဝရာဇာ)= ရမ္မာဒေဝီ ၃၈ နှစ် ၇ဝ နှစ်
 7. သီဝိရာဇာ (ရာဇာစောနီ)= ဘဒ္ဒါဒေဝီ ၃ဝ နှစ် ၅ဝ နှစ်
 8. ဇောတကုမ္မာ= အဂ္ဂဝိမလာဒေဝီ ၁၅ နှစ် ၄ဝ နှစ်
 9. သီရိဓမ္မာသောက (သီရိမာသောက)= သုဓမ္မာဒေဝီ ၅၃ နှစ် ၇ဝ နှစ်
 10. ဥတ္တရ ကုမာရ (ဥဒယရာဇာ)= သုရုစိဒေဝီ ၂၆ နှစ် ၅၂ နှစ်
 11. ကာလဝဏ္ဏ (ကာလဝဏ္ဏကရာဇာ)= သုရမ္မဒေဝီ ၅၆ နှစ် ၈ဝ နှစ်
 12. အဇိဏ္ဏကရာဇာ သုဘဒေဝီ ၄၃ နှစ် ၆ဝ နှစ်
 13. မဟာသာလရာဇာ = သီဝလိဒေဝီ ၄၃ နှစ် ၆၈ နှစ်
 14. ရာမက=ဥရုဏ္ဏာရာဇာ ပဘာဝတီ ၁၆ နှစ် ၄ဝ နှစ်
 15. နရသူရရာဇာ= သီဟဒေဝီ ၃၇ နှစ် ၅ဝ နှစ်
 16. မဟာဘန္ဒြာ=မဟာဘဒြရာဇာ သုဘဒ္ဒါဒေဝီ ၇ နှစ် ၂၇ နှစ်
 17. အရဇ=အနုဝရရာဇာ အနုလာဒေဝီ ၅၃ နှစ် ၈ဝ နှစ်
 18. သီဂုတ္တု=သီရိဂုတ္တယရာဇာ ဂဇ္ဇဒေဝီ ၃၃ နှစ် ၇၆ နှစ်
 19. ဥရုနာဂ=ဥရုဏ္ဏကရာဇာ ဗန္ဓုဝတီဒေဝီ ၃၃ နှစ် ၈၉ နှစ်
 20. ယုဂန္ဓာရာဇာ=ယုဂန္ဓရာဇာ သိင်္ဂလဒေဝီ ၃ဝ နှစ် ၅ဝ နှစ်
 21. သုနန္ဒာရာဇာ=သုနန္ဒရာဇာ သုနန္ဒာဒေဝီ ၁ဝ နှစ် ၃ဝ နှစ်
 22. ဗြဟ္မဒတ္ထ=ဗြဟ္မဒတ္တ အစလဒေဝီ ၂၇ နှစ် ၅ဝ နှစ်
 23. ပဥ္စရာဇ=ပုညရာဇာ ဓနဘောဓဒေဝီ ၁ဝ နှစ် ၄ဝ နှစ်
 24. အဓိကရာဇာ=ကရဝိကရာဇာ စိတ္တာဒေဝီ ၁၅ နှစ် ၅ဝ နှစ်
 25. အပရောဝိရာဇာ=ပုညဓိတရာဇာ သုဘဒ္ဒါဒေဝီ ၃ နှစ် ၂၈ နှစ်
 26. သာဓုရာဇာ=သာဓုရာဇာ သုတ္တီဒေဝီ ၆ဝနှစ် ၈ဝ နှစ်
 27. ဓမ္မပါလရာဇာ=ဓမ္မပါလရာဇာ ဒက္ခဒေဝီ ၂၇ နှစ် ၅ဝ နှစ်
 28. သုဒဿနရာဇာ=သုဒဿနရာဇာ သုဒ္ဓဒေဝီ ၂ဝ နှစ် ၅၃ နှစ်
 29. ဒိဗ္ဗရာဇာ=ယောဂဒိယရာဇာ ပဒုမဒေဝီ ၆ နှစ် ၄၉ နှစ်
 30. အသက္ကရာဇာ=သက္ကရာဇာ သုမနဒေဝီ ၅၉ နှစ် ၈၂ နှစ်
 31. ဘုမ္မာရာဇာ=မဒုမာရာဇာ ဂန္ဓဒေဝီ ၁၆ နှစ် ၄၈ နှစ်
 32. ဗန္ဓရာဇာ=ဗန္ဓုရာဇာ ရမ္မာဒေဝီ ၃၇ နှစ် ၅၉ နှစ်
 33. သီလရာဇာ= သမ္မာဒေဝီ ၄ဝ နှစ် ၇၁ နှစ်
 34. မဟိံသရာဇာ=မဟိံသရာဇာ သုဝဏ္ဏမာလာဒေဝီ ၁၁ နှစ် ၃ဝ နှစ်
 35. ဓမ္မစက္ကရာဇာ=ဗလိကရာဇာ သမ္မာဝါစာဒေဝီ ၃၅ နှစ် ၆ဝ နှစ်
 36. သုဓမ္မတိရာဇာ=ဇမ္ဗုဥတ္တရရာဇာ စိတ္တသမ္မာဒေဝီ ၅၁ နှစ် ၈၅ နှစ်
 37. ဗန္ဓရာဇာ=ဒေဝရာဇာ ဝိမလာဒေဝီ ၅၇ နှစ် ၈၉ နှစ်
 38. နရသူဒိဗ္ဗမင်း
 39. ကေသရာဇာ=ကေသရရာဇာ ဓမ္မပါလဒေဝီ ၃၇ နှစ် ၆ဝ နှစ်
 40. မဏိရာဇာ=မုနိရာဇ ဒေဝဓီတာဒေဝီ ၁၆ နှစ် ၄၅ နှစ်
 41. တက္ကရာဇာ=သက္ကရာဇာ ပဘာဒေဝီ ၅၉ နှစ် ၉ဝ နှစ်
 42. ကုသရာဇာ=ကုသရာဇာ ဂန္ဓဒေဝီ ၃၇ နှစ် ၅ဝ နှစ်
 43. ရာဇဒိဗ္ဗရာဇာ=နရာဓိပတိရာဇာ ကေသာနီဒေဝီ ၇၁ နှစ် ၉၂ နှစ်
 44. သုလုရာဇာ=ဝေဠုရာဇာ သီဟဒေဝီ ၂၁ နှစ် ၅၂ နှစ်
 45. စိတ္တရာဇာ=စိတ္တရာဇာ ဥမဒ္ဒမယန္တီဒေဝီ ၃၅ နှစ် ၆၉ နှစ်
 46. ဗန္ဓရာဇာ ဗန္ဒုဝတီဒေတီ ၅၁ နှစ် ၉ဝ နှစ်
 47. ဒီဃရာဇာ=ဒီဃရာဇာ သုဝဏ္ဏဒေဝီ ၅၇ နှစ် ၈ဝ နှစ်
 48. သိင်္ဂရာဇာ သုဒ္ဓဒေဝီ ၁၂ နှစ် ၅၂ နှစ်
 49. ဥတ္တမရာဇာ=ဥဒကရာဇာ ကာမေဇာပဍာဒေဝီ ၁၅ နှစ် ၅၄ နှစ်
 50. ညာတကရာဇာ ညာတိကာဒေဝီ ၃၇ နှစ် ၈ဝ နှစ်
 51. သီရဓမ္မရာဇာ=သီရိဓမ္မာသောကရာဇာ ရမ္မာသာရဒေဝီ ၂၄ နှစ် ၇၁ နှစ်
 52. မဟာစိတ္တရာဇာ=မဟာစိတ္တရာဇာ သုစိတ္တာဒေဝီ ၃၃ နှစ် ၆၉ နှစ်
 53. ဗန္ဓရရာဇာ ဗန္ခုဝတီဒေဝီ ၁၁ နှစ် ၅၁ နှစ်
 54. ဝန္ဓရာဇာ=
 55. ဇေယျသုမနရာဇာ=ဇယသုမနရာဇာ သုမနဒေဝီ ၁၉ နှစ် ၅၃ နှစ်
 56. ယုဗန္ဓရာဇာ ဓနဒေဝီ ၃၆ နှစ် ၇ဝ နှစ်
 57. မဒ္ဒကရာဇာ
 58. အစိန္နာရာဇာ =အာဇိဏ္ဏရာဇာ သုမနဒေဝီ ၃၇ နှစ် ၈ဝ နှစ် (ထိုမင်းလက်ထက် ဗျဝ္ဗိ၊ဗျတ္တ ပေါ်)
 59. ဥဒိန္နရာဇာ=ဥဒိန္နရာဇာ ရတနမာလာဒေဝီ ၃ဝ နှစ် ၆ဝ နှစ်
 60. မနောဟရီရာဇာ မနုဟာ=နင်္ဂလဒေဝီ ၂၆ နှစ် ၇ဝ နှစ်
 61. နန္ဒသူရ
 62. ခေမလ
 63. ဇောဝဒေဝ