သန်းခေါင်

ည ၁၂ နာရီ; တစ်ရက်မှ နောက်တစ်ရက်သို့ ကူးပြောင်းသော အချိန်ကာလ

သန်းခေါင်သည် နေ့တစ်နေ့မှ နေ့တစ်နေ့သို့ အကူးအပြောင်းကာလ ဖြစ်သည်။ နာရီအချိန်အရဆိုပါက သန်းခေါင်အချိန်သည် မွန်းတည့်အချိန်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သည်။ မွန်းတည့်အချိန်မှ ၁၂ နာရီ ကြာမြင့်သည့် အချိန်ကို သန်းခေါင်ဟု ခေါ်သည်။

A photo taken at midnight

နေ့တစ်နေ့၏ အစနှင့် အဆုံးပြင်ဆင်

သန်းခေါင်အချိန်ကိုနေ့တစ်နေ့၏ အစနှင့် နေ့တစ်နေ့၏ အဆုံးအဖြစ် မှတ်သားကြသည်။

မွန်းတည့် သို့မဟုတ် သန်းခေါင်အချိန်ကို ပြောဆိုမည်ဆိုကာ a.m နှင့် p.m ကို အသုံးပြုကာ ပြောဆိုခြင်းသည် မှားယွင်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်