သေလိ,လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုကမာဘတွင်အစောဆုံးတွေ့ရှိသူ Thales, the earliest known researcher into electricity