အသံထွက်ချင်းတူသော်လည်း အနက်ကွဲပြားသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ သံတူကြောင်းကွဲ ဝေါဟာရများသည် သတ်ပုံမှန်ကန်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြု စာလုံးများဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးအဖြစ် ကြောင်းတူသံကွဲဖြစ်သည်။

မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ
မြန်မာ ဝစ်ရှင်နရီ တွင် ဤစကားလုံးအတွက်
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိသည် -