ဟင်္သာတဦးမြ သည် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။

ဟင်္သာတ ဦးမြ